Home / Committee
Organizing Committee | Program Committee | International Advisory Committee
Organizing Committee
Honorary Chair Morrison Liang
Jia-Ming Liu
Fang-Chen Luo
Paul S.L. Peng
Han-Ping D. Shieh
Y. Tim Tsai
Jyh-Chau Wang

General Chair Janglin Chen

Conference Chair Fu-Jen Ko
Cheng-Chung Lee
Hong-Jye Hong

Executive Chair Yi-Pai Huang

Program Chair Jia-Chong Ho
Chih-Lung Lin
Ya-Hsiang Tai

Secretary General Hung-Ming Chen
Tsung-Hsien Lin
Yung-Hui Yeh

Awards Committee Chair Jiun-Haw Lee
Fang-Cheng Lin